• 0535 612 90 55
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • MESLEKİ EĞİTİM KANUNU(1)(2)(3)(4)

  Kanun Numarası: 3308
  Kabul Tarihi : 5/6/1986
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1986 Sayı : 19139 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 26

  Amaç(5)

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Hükümler

  Madde 1Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ileokullarda, yükseköğretim kurumlarındaveişletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.(5)

  Kapsam(6)
  Madde 2– (Değişik : 29/6/2001- 4702/5 md.)
  Bu Kanun,Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait

  kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.(6)——————————
  (1)Bu Kanunun adı; “ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU” iken, 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile

  “MESLEKİ EĞİTİM KANUNU” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (2)Bu Kanundageçen; “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” ibaresi, “Milli Eğitim Bakanlığı”; “İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor

  Müdürlüğü” ibaresi, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü”; “Çıraklık ve Meslek Eğitimi” ibaresi, “Mesleki Eğitim”; “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu” ibaresi “Mesleki Eğitim Kurulu”, “İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu” ibaresi “İl Mesleki Eğitim Kurulu”, “işçi” ibaresi “personel”, “İmtihan” ibaresi “sınav”, “Çıraklık Eğitimi Merkezi” ibaresi “Mesleki Eğitim Merkezi”, “Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” ibaresi “Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” ve “50 ve daha fazla işçi” ibaresi“yirmi ve daha fazla personel” olarak 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  (3)Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle"ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  (4)15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu Kanunda İl Mesleki Eğitim Kuruluna yapılan atıfların İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

  (5) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 36 ncı maddasiyle bu maddenin birinci fıkrasına “okullarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yükseköğretim kurumlarında” ibaresi eklenmiştir.

  (6) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 37 nci maddasiyle bu maddenin birinci fıkrasına “Bu Kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Kurulu ve” ibaresi eklenmiştir.

  Devamı için tıklayınız